THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – SỔ THU CHI MISA

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty Cổ phần MISA, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ Phần mềm quản lý tài chính cá nhân – Sổ Thu Chi MISA. Thỏa thuận này là Hợp đồng dịch vụ thể hiện dưới hình thức giao dịch điện tử giữa hai Bên. Bằng cách tích chọn vào ô “Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ”, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác tích chọn này tương đương với việc hai Bên đã ký kết Thỏa thuận.

Điều 1: Định nghĩa

1.1 Phần mềm quản lý tài chính cá nhân Sổ Thu Chi MISA (gọi tắt là Phần mềm hoặc Phần mềm Sổ Thu Chi): Có nghĩa là một phần mềm được MISA phát triển đáp ứng các nghiệp vụ quản lý tài chính cá nhân được mô tả tại website https://sothuchi.misa.vn.
1.2 Quyền sử dụng Phần mềm: Có nghĩa là quyền truy cập và khai thác các tính năng của Phần mềm.
1.3 Dịch vụ Phần mềm (gọi tắt là Dịch vụ): Có nghĩa là một loại hàng hóa đặc biệt trong đó Khách hàng được Quyền sử dụng Phần mềm trong một khoảng thời gian nhất định thường được tính theo đơn vị là tháng hoặc năm.
1.4 Dịch vụ Phần mềm Sổ Thu Chi (gọi tắt là Dịch vụ Sổ Thu Chi): Có nghĩa là Dịch vụ Phần mềm mang tên Sổ Thu Chi của MISA để thực hiện các nghiệp vụ trên Phần mềm Sổ Thu Chi.
1.5 Dịch vụ Dịch vụ Phần mềm (gọi tắt là Dịch vụ Dịch vụ): Có nghĩa là dịch vụ kinh doanh các Dịch vụ Phần mềm.
1.6 Khách hàng: Có nghĩa là bất kỳ cá nhân đăng ký sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi và đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này.
1.7 Tài khoản sử dụng: Có nghĩa là tài khoản để truy cập vào Dịch vụ và có thẩm quyền cao nhất để toàn quyền sử dụng các tính năng của Phần mềm Sổ Thu Chi.
1.8 Kích hoạt Dịch vụ: Có nghĩa là thời điểm mà Khách hàng hoàn thành việc tạo Tài khoản sử dụng và Khách hàng có thể truy cập vào Dịch vụ để sử dụng.
1.9 Thời gian Dịch vụ: Có nghĩa là khoảng thời gian từ khi Kích hoạt Dịch vụ cho đến khi Khách hàng đề nghị Cắt Dịch vụ hoặc MISA đơn phương Cắt Dịch vụ theo quy định tại Điều 6 thỏa thuận này.
1.10 Bản Miễn phí: Có nghĩa là Khách hàng được sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi miễn phí với các tính năng được mô tả tại website https://sothuchi.misa.vn và đồng ý với các thông tin quảng cáo xuất hiện trong quá trình sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi.
1.11 Bản Tính phí: Có nghĩa là Khách hàng phải trả Cước phí Dịch vụ để được sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm Sổ Thu Chi được mô tả tại website https://sothuchi.misa.vn và không xuất hiện thông tin quảng cáo trong quá trình sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi trong thời gian Dịch vụ Bản Tính phí.
1.12 Cước phí Dịch vụ: Có nghĩa là giá Dịch vụ Sổ Thu Chi Bản Tính phí, là số tiền mà Khách hàng phải trả cho MISA để sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi Bản Tính phí trong một khoảng thời gian, thường được tính theo đơn vị là tháng hoặc năm.
1.13 Tính cước phí Dịch vụ: Có nghĩa là việc tính toán tổng số tiền mà Khách hàng phải trả cho MISA sau khi Khách hàng hoàn thành việc đăng ký sử dụng Bản Tính phí. Khách hàng phải trả Phí Dịch vụ cho MISA bất kể việc Khách hàng có sử dụng hay không sử dụng Dịch vụ Phần mềm Bản Tính phí.
1.14 Tạm dừng Dịch vụ: Có nghĩa là việc tạm thời hạn chế một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng Dịch vụ. Việc hạn chế này có thể không cho phép Khách hàng được truy cập vào Dịch vụ hoặc được truy cập vào Dịch vụ nhưng không thể sử dụng một số tính năng nào đó.
1.15 Cắt Dịch vụ: Có nghĩa là việc xóa hoàn toàn Dịch vụ và các dữ liệu phát sinh có liên quan. Khách hàng sẽ không thể truy cập được vào Dịch vụ để sử dụng hay lấy lại bất kể dữ liệu đã phát sinh trước đó.
1.16 Quyền sở hữu trí tuệ: Có nghĩa là quyền sở hữu, quyền tác giả các sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại, tên miền internet, bản quyền (bao gồm các quyền đối với Phần mềm máy tính) và các quyền nhân thân mã nguồn Phần mềm, quyền đối với cơ sở dữ liệu, quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giải pháp hữu ích, quyền trong thiết kế, kiểu dáng, phát minh, bí quyết và quyền sở hữu trí tuệ khác trong mỗi trường hợp cụ thể dù được đăng ký hay không, và tất cả các quyền và hình thức bảo hộ có hiệu lực tương tự hoặc tương đương tại bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, bao gồm cả các đăng ký và đơn đăng ký.
1.17 Bản quyền Phần mềm Sổ Thu Chi: Có nghĩa là Quyền sở hữu trí tuệ của Phần mềm Sổ Thu Chi.
1.18 Hệ thống: Bao gồm các máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu của MISA, được cài đặt các Phần mềm hệ thống và Phần mềm Sổ Thu Chi.
1.19 Đối tác thứ ba: Có nghĩa là các tổ chức/cá nhân có hợp tác với MISA để cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho Phần mềm Sổ Thu Chi như: dịch vụ thanh toán, dịch vụ thu hộ,….
1.20 Đối tác quảng cáo: Có nghĩa là các Đối tác thứ ba hoặc các tổ chức/cá nhân sử dụng dịch vụ quảng cáo của các tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo như Google,… để đăng các thông tin quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ của mình lên phần mềm Sổ Thu Chi khi Khách hàng sử dụng Bản Miễn phí.
1.21 Thông tin phái sinh: Có nghĩa là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do Khách hàng tạo ra trong Phần mềm Sổ Thu Chi. Ví dụ: Thông tin phái sinh từ Phần mềm Sổ Thu Chi có thể là Báo cáo về tình hình chi tiêu của người dân cho một dịch vụ, Báo cáo về thu nhập bình quân của người dân ở Việt Nam,…

Điều 2: Dịch vụ và Kích hoạt Dịch vụ Sổ Thu Chi

2.1 Dịch vụ Dịch vụ Sổ Thu Chi
 • MISA chịu trách nhiệm bán/cung cấp cho Khách hàng Dịch vụ Dịch vụ Sổ Thu Chi đáp ứng các nghiệp vụ quản lý tài chính cá nhân theo các tính năng sẵn có được mô tả trên website https://sothuchi.misa.vn.
 • Quyền sử dụng Phần mềm Sổ Thu Chi:
  • Khách hàng được quyền sử dụng Bản Miễn phí khi Khách hàng hoàn tất việc đăng ký tài khoản sử dụng Phần mềm Sổ Thu Chi.
  • Hoặc Khách hàng được quyền sử dụng bản Tính phí khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ Cước phí Dịch vụ và chi phí Kích hoạt Dịch vụ theo quy định tại Thỏa thuận này.
2.2 Kích hoạt Dịch vụ:
 • MISA chịu trách nhiệm bán/cung cấp cho Khách hàng Dịch vụ Dịch vụ Sổ Thu Chi đáp ứng các nghiệp vụ quản lý tài chính cá nhân theo các tính năng sẵn có được mô tả trên website https://sothuchi.misa.vn.
 • Thời điểm Khách hàng hoàn thành việc tạo Tài khoản sử dụng để truy cập vào Dịch vụ Sổ Thu Chi chính là thời điểm Kích hoạt Dịch vụ.
 • Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản sử dụng dịch vụ của mình.
 • Thời điểm Kích hoạt Dịch vụ được xem như là thời điểm MISA đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao Phần mềm Sổ Thu Chi cho Khách hàng.
2.3. Tài khoản truy cập dịch vụ
 • Việc xác thực Tài khoản sử dụng dịch vụ Sổ Thu Chi sẽ được tiến hành thông qua email hoặc số điện thoại của Khách hàng.
 • Khách hàng có trách nhiệm khai báo đầy đủ và chính xác thông tin của Khách hàng vào Dịch vụ.
 • Khách hàng phải chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu truy cập Dịch vụ. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do người của Khách hàng vô tình hoặc cố ý tiết lộ tài khoản và mật khẩu truy cập dẫn đến thất thoát, mất mát hoặc phá hủy thông tin gây thiệt hại cho các bên liên quan.

Điều 3: Cước phí Dịch vụ và chi phí Kích hoạt Dịch vụ Sổ Thu Chi

3.1 Chi phí Kích hoạt Dịch vụ Sổ Thu Chi được công bố trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng của Google/Apple. Chi phí này chỉ tính một lần tại thời điểm MISA Kích hoạt Dịch vụ.
3.2 Cước phí Dịch vụ Sổ Thu Chi được tính theo tháng hoặc năm và được công bố trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng của Google/Apple, việc tính cước sẽ bắt đầu từ khi Khách hàng đăng ký thành công việc sử dụng Bản Tính Phí.
3.3 Theo quy định của pháp luật hiện hành, Dịch vụ Dịch vụ Phần mềm Sổ Thu Chi không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc/và thuế Tiêu thụ đặc biệt hoặc/và các loại thuế/phí/lệ phí khác, vì vậy Khách hàng không phải trả thêm chi phí cho các khoản thuế/phí/lệ phí này. Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi, Khách hàng sẽ phải trả thêm khoản thuế/phí/lệ phí khi thanh toán Cước phí Dịch vụ tại thời điểm quy định pháp luật có hiệu lực.
3.4 MISA không chịu trách nhiệm hoàn lại Cước phí Dịch vụ và chi phí Kích hoạt Dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán cho MISA trong bất cứ trường hợp.
3.5 Hàng năm, MISA có quyền điều chỉnh mức phí Kích hoạt Dịch vụ hoặc/và Cước phí Dịch vụ Sổ Thu Chi theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên các cửa hàng ứng dụng của Apple, Google,…. Trường hợp Khách hàng đã thanh toán trước Cước phí Dịch vụ Sổ Thu Chi cho nhiều tháng/năm thì Cước phí Dịch vụ Sổ Thu Chi hàng tháng/năm sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn Dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán.
Khách hàng có quyền sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm trong thời gian

Điều 4: Phương thức và thời hạn thanh toán

4.1 Phương thức thanh toán: Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho MISA bằng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc đối tác thứ ba. Khi khách hàng thanh toán tiền mua Phần mềm Sổ Thu Chi trên cửa hàng ứng dụng của Apple, Google,… thì Khách hàng phải tuân thủ theo quy định của cửa hàng ứng dụng.
4.2 Thời hạn thanh toán:
 • Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí Kích hoạt Dịch vụ và Cước phí Dịch vụ theo tháng/năm cho MISA ngay khi đăng ký sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi Bản Tính phí.
 • Khi hết hạn Dịch vụ Sổ Thu Chi Bản Tính phí, Khách hàng đồng ý cho phép MISA tự động thu Cước phí Dịch vụ của tháng/năm kế tiếp theo mức giá hiện tại được công bố trên cửa hàng ứng dụng của Apple, Google,…, trừ khi Khách hàng hủy đăng ký dịch vụ tự động gia hạn trên cửa hàng ứng dụng của Apple, Google,… trước thời điểm hết hạn của kỳ thanh toán Cước phí Dịch vụ trước đó.

Điều 5: Tạm dừng Dịch vụ

5.1 Trong trường hợp Khách hàng muốn Tạm dừng Dịch vụ thì Khách hàng có thể chủ động gỡ bỏ phần mềm Sổ Thu Chi hoặc/và xóa dữ liệu đã nhập trên phần mềm Sổ Thu Chi bằng tính năng Xóa dữ liệu được đặt trên phần mềm Sổ Thu Chi.
5.2 MISA có quyền Tạm dừng Dịch vụ trong trường hợp sau:
 • MISA thực hiện lệnh Tạm dừng Dịch vụ theo yêu cầu của Cơ quan Thuế hoặc Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.
 • Hoặc Khách hàng vi phạm nghĩa vụ của Thỏa thuận này.
 • Hoặc Tạm dừng để phục vụ việc bảo trì, nâng cấp, sửa lỗi hoặc để khắc phục, phòng ngừa các sự cố về an ninh thông tin.

Điều 6: Cắt dịch vụ

6.1 Trong trường hợp Khách hàng muốn đơn phương Cắt dịch vụ Sổ Thu Chi thì Khách hàng có thể chủ động gỡ bỏ phần mềm Sổ Thu Chi hoặc/và xóa dữ liệu đã nhập trên phần mềm Sổ Thu Chi bằng tính năng Xóa dữ liệu được đặt trên phần mềm Sổ Thu Chi.
6.2 MISA có quyền đơn phương Cắt Dịch vụ trong trường hợp sau:
 • MISA thực hiện lệnh Cắt Dịch vụ theo yêu cầu của Cơ quan Thuế hoặc Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.
 • Hoặc Khách hàng vi phạm nghĩa vụ của Thỏa thuận này.

Điều 7: Quyền và Nghĩa vụ của MISA

7.1 Quyền của MISA:
 • Thu phí Kích hoạt Dịch vụ và Cước phí Dịch vụ theo quy định của Thỏa thuận này.
 • Đơn phương Tạm dừng hoặc Cắt Dịch vụ hoặc Chấm dứt Thỏa thuận nếu Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ của Thỏa thuận này.
 • Không chịu trách nhiệm duy trì việc lưu trữ dữ liệu của Khách hàng trên Trung tâm dữ liệu của MISA và không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót, mất mát về dữ liệu của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Bản Miễn phí hoặc kể từ thời điểm Cắt Dịch vụ.
 • Được quyền xử lý và truyền tải dữ liệu của Khách hàng trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi.
 • Được quyền sử dụng Thông tin phái sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do Khách hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của MISA để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. MISA cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất kể thông tin cụ thể nào về liên hệ (tên, số điện thoại), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh.
 • Được quyền bật các thông báo quảng cáo của Đối tác quảng cáo trên phần mềm Sổ Thu Chi khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi Bản Miễn phí.
7.2 Nghĩa vụ của MISA:
 • Cung cấp Dịch vụ Dịch vụ Phần mềm Sổ Thu Chi cho Khách hàng để đảm bảo Khách hàng có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính cá nhân theo đúng mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng được đặt trên Phần mềm Sổ Thu Chi.
 • Khi Dịch vụ Sổ Thu Chi Bản Tính phí hết hạn, nếu Khách hàng chưa hoàn thành việc thanh toán Cước phí dịch vụ cho tháng/năm tiếp theo thì hệ thống sẽ tự động chuyển Dịch vụ Sổ Thu Chi sang Bản Miễn phí để Khách hàng tiếp tục sử dụng phần mềm Sổ Thu Chi.
 • Không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm/dịch vụ cũng như không liên quan đến bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Đối tác quảng cáo.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này.

Điều 8: Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

8.1 Quyền của Khách hàng
 • Được quyền sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi để tạo ra dữ liệu phục vụ công việc của mình.
 • Được quyền tải về phần dữ liệu do chính mình nhập vào hệ thống trong suốt Thời gian Dịch vụ được Kích Hoạt cho đến khi Tạm dừng hoặc Cắt Dịch vụ.
8.2 Nghĩa vụ của Khách hàng:
 • Thanh toán cho MISA đầy đủ, đúng hạn Cước phí Dịch vụ theo quy định của Thỏa thuận này.
 • Đồng ý rằng khi sử dụng Phần mềm Sổ Thu Chi bản Miễn phí thì Khách hàng sẽ bị giới hạn một số tính năng của phần mềm và sẽ nhận các thông tin về quảng cáo của Đối tác quảng cáo.
 • Không được phép sử dụng Dịch vụ Dịch vụ Phần mềm Sổ Thu Chi bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài hoặc truyền tải dữ liệu với mục đích sau:
  • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản;
  • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm;
  • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật;
  • Xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác;
  • Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, Phần mềm);
  • Phục vụ cho các tổ chức khủng bố Việt Nam hoặc khủng bố quốc tế hoặc cho các tổ chức thuộc các quốc gia bị nước Mỹ cấm vận;
  • Vi phạm quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm đăng nhập vào Phần mềm Sổ Thu Chi để kiểm tra thời hạn sử dụng theo thông tin truy cập do MISA gửi thông báo qua email hoặc/và điện thoại.
 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng Phần mềm đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của MISA công bố trong Phần mềm.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này

Điều 9: Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng

9.1 MISA cung cấp sẵn tài liệu hướng dẫn trực tuyến được đặt ngay trên phần mềm Sổ Thu Chi, Khách hàng có thể chủ động tra cứu để sử dụng.
9.2 Khi khách hàng có bất kỳ yêu cầu gì cần MISA hỗ trợ thì có thể nhấn nút “Góp ý với nhà phát triển” được đặt ngay trên phần mềm Sổ Thu Chi hoặc bình luận trên cửa hàng ứng dụng của Google,Apple,…

Điều 10: Bảo hành, bảo trì

10.1 MISA chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng được Phần mềm 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được MISA báo trước lịch thực hiện cho Khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên Phần mềm. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
10.2 MISA có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 08h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách hàng, trừ trường hợp sự cố không phải do lỗi của MISA.
10.3 Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, MISA sẽ thông báo trước tới Khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

Điều 11: Trách nhiệm xử lý sự cố an ninh

11.1 Các sự cố an ninh bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:
 • Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu trên Phần mềm mà không biết nguyên nhân.
 • Bị gián đoạn không sử dụng được sản phẩm.
 • Nghi ngờ bị hacker tấn công.
11.2 Trường hợp Khách hàng phát hiện ra các sự cố an ninh được nêu tại Khoản 11.1 Điều này, bằng mọi cách Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay lập tức với MISA theo thông tin liên hệ được đặt tại website https://www.misa.vn/lien-he và đảm bảo thông tin đã được người có trách nhiệm của MISA xác nhận là đã nhận được thông tin.
11.3 Khi xảy ra sự cố an ninh thông tin liên quan đến sản phẩm MISA cung cấp cho Khách hàng, MISA sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt động cho Khách hàng. Trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố, Khách hàng có trách nhiệm tham gia nếu MISA có thể yêu cầu.

Điều 12: Giới hạn trách nhiệm pháp lý và thực hiện dịch vụ

12.1 MISA không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc Khách hàng sử dụng Phần mềm Sổ Thu Chi của MISA sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Phần mềm Sổ Thu Chi sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên Phần mềm Sổ Thu Chi và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của Phần mềm Sổ Thu Chi (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại.
12.2 MISA không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Phần mềm Sổ Thu Chi được cung cấp cho Khách hàng dưới dạng “theo hiện trạng” và “có sẵn” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem Phần mềm Sổ Thu Chi hoặc thông tin được tạo ra từ Phần mềm Sổ Thu Chi là đúng pháp luật và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của Khách hàng. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà thông tin được tạo ra từ Phần mềm Sổ Thu Chi dẫn đến Khách hàng bị xử phạt hành chính hoặc hình sự thì Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc vi phạm của mình.
12.3 Trong bất cứ trường hợp nào MISA đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của:
 • Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Phần mềm Sổ Thu Chi;
 • Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với Phần mềm Sổ Thu Chi;
 • Truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu;
 • Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua Phần mềm Sổ Thu Chi;
 • Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Phần mềm Sổ Thu Chi;
12.4 Trong trường hợp sản phẩm của MISA có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như thông tin dự báo thời tiết, chứng khoán, tỉ giá, …, MISA cam kết không tính phí nhưng không đảm bảo về tính đúng sai của các thông tin trong các ứng dụng/ dịch vụ hoặc nếu bên thứ ba có cập nhật hệ thống mà dẫn đến mất sự ổn định hoặc ngưng trệ dịch vụ. Vì vậy, người dùng phải tự cân nhắc khi sử dụng các dịch vụ này.
12.5 MISA được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận này đối với các trường hợp bất khả kháng ghi trong thỏa thuận này.

Điều 13: Dịch vụ được cung cấp bởi Đối tác thứ ba

13.1 MISA đã kết nối trong thời hạn Dịch vụ Sổ Thu Chi và thời gian sử dụng dịch vụ của Đối tác thứ ba (nếu có).
13.2 Khách hàng cần hiểu rằng, MISA cung cấp các dịch vụ của Đối tác thứ ba chỉ nhằm mục đích tăng thêm các tiện ích cho Khách hàng khi sử dụng Phần mềm Sổ Thu Chi. Khách hàng có thể tùy chọn sử dụng hoặc không sử dụng các dịch vụ của Đối tác thứ ba.
13.3 Trong suốt quá trình sử dụng các dịch vụ của Đối tác thứ ba, Khách hàng cần tuân thủ các điều kiện, quy định, hướng dẫn sử dụng của Đối tác thứ ba khi cung cấp dịch vụ cho Khách hàng; hướng dẫn của MISA công bố trong Phần mềm Sổ Thu Chi và theo quy định của pháp luật hiện hành.
13.4 Khi có các vướng mắc liên quan đến các dịch vụ của Đối tác thứ ba như giao dịch thanh toán, tra cứu số dư, trạng thái giao dịch,… Khách hàng phải chủ động liên hệ với Đối tác thứ ba để được hỗ trợ và giải quyết.
13.5 Khi có các vướng mắc liên quan đến thao tác sử dụng tính năng kết nối dịch vụ của Đối tác thứ ba trên Phần mềm Sổ Thu Chi như đã nêu trong tài liệu hướng dẫn sử dụng được công bố trên Phần mềm Sổ Thu Chi thì Khách hàng chủ động xem tài liệu hướng dẫn được đặt trên phần mềm Sổ Thu Chi hoặc liên hệ với MISA bằng cách nhấn nút “Góp ý với nhà phát triển” được đặt trên phần mềm Sổ Thu Chi hoặc bình luận trên cửa hàng ứng dụng của Google,Apple,…
13.6 Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà việc sử dụng các dịch vụ của Đối tác thứ ba dẫn đến việc vi phạm và gây hậu quả Khách hàng bị xử phạt thì Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc vi phạm của mình.
13.7 Trong bất kỳ trường hợp nào MISA đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên khi Khách hàng sử dụng dịch vụ do Đối tác thứ ba cung cấp trên phần mềm Sổ Thu Chi.
13.8 Đối với các sự cố, nâng cấp từ hệ thống của Đối tác thứ ba thì thời gian khắc phục, nâng cấp sẽ theo thông báo của Đối tác thứ ba.

Điều 14: Quyền sở hữu trí tuệ

14.1 MISA là chủ sở hữu Bản quyền Phần mềm Sổ Thu Chi
14.2 Khách hàng đồng ý rằng Bản quyền Phần mềm Sổ Thu Chi thuộc sở hữu riêng của MISA. Khách hàng cam kết không xâm phạm Bản quyền Phần mềm Sổ Thu Chi, Quyền sở hữu trí tuệ, Bí Quyết của MISA để tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác với bất kể phương thức hay mục đích nào khác ngoại trừ được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của MISA.
14.3 Khách hàng đồng ý rằng Phần mềm Sổ Thu Chi, bao gồm nhưng không giới hạn: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và Phần mềm được sử dụng để thực hiện Phần mềm Sổ Thu Chi thuộc sở hữu riêng của MISA được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng đồng ý sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Phần mềm Sổ Thu Chi theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong Phần mềm Sổ Thu Chi có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.
14.4 Khách hàng cam kết chịu các hình phạt hành chính, dân sự và hình sự theo quy định của pháp luật và bồi thường thiệt hại bằng tiền áp dụng đối với việc xâm phạm Bản quyền Phần mềm Sổ Thu Chi.

Điều 15: Bảo mật thông tin

15.1 MISA chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng. MISA cam kết sẽ:
 • Không sửa đổi dữ liệu Khách hàng mà không có sự đồng ý của Khách hàng hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố;
 • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép;
 • Không truy cập vào dữ liệu và/hoặc làm thay đổi dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.
15.2 MISA chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. MISA không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Khách hàng do Khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.
15.3 Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào dữ liệu của Khách hàng.
15.4 Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng.
15.5 Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của Khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với MISA về các truy cập trái phép.
15.6 MISA sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của Khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ Phần mềm hoặc hệ thống mạng nội bộ của Khách hàng.
15.7 Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của Khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:
 • Được công chúng biết tới;
 • Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
 • Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
 • Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của Khách hàng.
Khách hàng và MISA cùng thỏa thuận:
 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”;
 • Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ “Thông tin bí mật” cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”;
 • Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

Điều 16: Thông báo

Trong quá trình sử dụng, Khách hàng đồng ý nhận các thông tin/ thông báo do MISA gửi với nội dung và phương thức như sau:
16.1 Nội dung các thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin như sau:
 • Thông tin về các tính năng mới của phần mềm
 • Thông tin về các phiên bản mới của phần mềm
 • Thông tin về các sản phẩm/dịch vụ có liên quan
 • Thông tin về các chương trình, chính sách của Đối tác thứ ba
 • Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà MISA cho rằng có thể hữu ích cho Khách hàng trong quá trình hoạt động
16.2 Phương thức gửi thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau:
 • Thông báo trực tiếp trên màn hình phần mềm
 • Thông báo qua email
 • Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động
 • Thông báo qua điện thoại
 • Thông báo qua văn bản
 • Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp
 • Các hình thức thông báo khác

Điều 17: Trường hợp Bất khả kháng

17.1 Định nghĩa về trường hợp Bất khả kháng: Thiên tai, động đất, lũ lụt, chiến tranh, tin tặc tấn công và các trường hợp khác do pháp luật quy định thì được gọi là trường hợp Bất khả kháng.
Thông báo tình trạng Bất khả kháng:
 • Nếu một trong hai bên vì điều kiện bắt buộc không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm, công việc của mình do trường hợp Bất khả kháng thì trong vòng 14 ngày sau khi sự cố xảy ra, bên chịu ảnh hưởng phải thông báo cho bên kia toàn bộ sự việc của trường hợp Bất khả kháng ngay trên phần mềm Sổ Thu Chi.
 • Bên gặp phải sự cố sẽ được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng Bất khả kháng cản trở công việc thực hiện của mình.
17.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp Bất khả kháng: Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do trường hợp Bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Thỏa thuận. Trong trường hợp xảy ra sự Bất khả kháng, thời gian thực hiện Thỏa thuận sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra trường hợp Bất khả kháng.

Điều 18: Hiệu lực và Chấm dứt Thỏa thuận

18.1 Thỏa thuận có hiệu lực kể từ khi Khách hàng tích chọn vào ô “Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ” cho đến khi Dịch vụ Sổ Thu Chi bị Cắt Dịch vụ hoặc các Bên Chấm dứt Thỏa thuận theo Khoản 18.2 Điều này.
18.2 Chấm dứt Thỏa thuận khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
 • Khi hai Bên hoàn thành thủ tục Cắt Dịch vụ và Khách hàng đã thanh toán đầy đủ Cước phí Dịch vụ theo quy định cũng như hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong Thỏa thuận này.
 • Khi MISA đơn phương Cắt Dịch vụ theo quy định tại Điều 6 Thỏa thuận này.
 • Xảy ra trường hợp Bất khả kháng và hai bên đồng ý chấm dứt Thỏa thuận.

Điều 19: Chính sách bảo mật

19.1 Khi sử dụng Dịch vụ Dịch vụ Sổ Thu Chi, Khách hàng đồng ý với việc MISA thu thập và sử dụng thông tin cá nhân hoặc/và thông tin phi cá nhân của Khách hàng theo Chính sách bảo mật được mô tả tại https://sothuchi.misa.vn/chinh-sach-bao-mat.
19.2 Khách hàng chịu trách nhiệm đọc và hiểu Chính sách bảo mật của Phần mềm Sổ Thu Chi được mô tả tại https://sothuchi.misa.vn/chinh-sach-bao-mat trước khi đồng ý sử dụng Dịch vụ Sổ Thu Chi. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật, vui lòng không sử dụng Phần mềm Sổ Thu Chi.
19.3 Khách hàng đồng ý rằng Phần mềm Sổ Thu Chi có thể thu thập, duy trì và sử dụng thông tin cá nhân hoặc/và thông tin phi cá nhân để liên hệ với khách hàng hoặc tổng hợp thông tin cho mục đích kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ,…
19.4 MISA có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình theo nhu cầu hoặc pháp luật. Khi MISA thay đổi chính sách, MISA sẽ thông báo trên website https://sothuchi.misa.vn. Nếu Khách hàng không đồng ý với những điều khoản thay đổi này thì Khách hàng có thể thực hiện Tạm dừng Dịch vụ hoặc Cắt Dịch vụ Sổ Thu Chi MISA theo quy định tại Thỏa thuận này.

Điều 20: Điều khoản chung

20.1 Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
20.2 Điều khoản sửa đổi, bổ sung thỏa thuận
 • MISA có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website https://sothuchi.misa.vn và trên Phần mềm Sổ Thu Chi.
 • Trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó, Khách hàng có thể thực hiện các thủ tục Cắt Dịch vụ theo quy định của Thỏa thuận này.
20.3 Khách hàng không được phép chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của Thỏa thuận này cho bất cứ bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của MISA.
20.4 Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong Thỏa thuận, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh hai bên kịp thời thông báo cho nhau để cùng giải quyết.
20.5 Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên liên quan đến Thỏa thuận (nếu có) trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải thì một trong các bên có quyền yêu cầu đưa việc tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Quyết định của tòa là quyết định cuối cùng.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐINH THỊ THÚY