Hướng dẫn xoá dữ liệu Sổ Thu Chi MISA

Cách xoá dữ liệu Sổ Thu Chi MISA

Chọn tab “Khác”

 

Chọn “Cài đặt dữ liệu”

 

Chọn “Xoá dữ liệu”

 

Nhập mật khẩu và xác nhận